Zaproszenie ofertowe - ponowne z dnia 13.10.2020

13.10.2020Parafia Rzymsko-Katolicka
pw. Przemienienia Pańskiego w Radomyślu Wielkim
ul. Piłsudskiego 4
39-310 Radomyśl Wielki

Radomyśl Wielki, 13.10.2020 r.

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego
na wykonanie zadania pn: „Turystyczno-rekreacyjne zagospodarowanie terenów zielonych wraz z budową „Góry Tabor” w Radomyślu Wielkim”
1. Opis przedmiotu zamówienia: Przedsięwzięcie polega na stworzeniu nowej
infrastruktury rekreacyjno – turystycznej. Przedmiotowy obszar stanowi tereny usytuowane nieopodal kościoła parafialnego pw. Przemienienia Pańskiego w Radomyślu Wielkim. Głównym wyzwaniem zagospodarowania dotychczas nieużytkowanego terenu będzie usypanie wzniesienia zachowującego proporcje oryginalnej Góry Tabor w Ziemi Świętej. Ta projektowana w Radomyślu ma wymiary ok. 50x25 m u podstawy oraz wysokość 5 m w szczycie). Budowa wiąże się z nawiezieniem ziemi, jej odpowiedniego zagęszczenia i uformowania w związku z projektowanym dojściem i tarasem widokowym na jej szczycie.
Na górze zaprojektowano oświetlenie, które ma podkreślić formę całej budowli, ciągu
pieszego do punktu widokowego i nasadzeń roślinnych (zasilanie elektryczne, oprawy niskie, oprawy w mur oporowy i w postument, taśmy led). Do Góry Tabor będzie prowadziła alejka bezpośrednio z chodników zlokalizowanych przy drogach publicznych (od strony ul. Bocznej i ul. Klonowej). Przy alejce będą usytuowane elementy małej architektury (ławeczki). Teren zyska też zieleń urządzoną. Gwarancja na wykonane roboty 60 miesięcy. Szczegółowy opis robót zawiera dokumentacja projektowa, przedmiar robót i kosztorys ofertowy.
2. Termin realizacji zamówienia:
Etap I do 23 listopada 2020 r.
Etap II do 31 maja 2021 r.
3. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć (lub przesłać pocztą) w siedzibie Parafii Rzymsko-katolickiej pw.
Przemienienia Pańskiego w Radomyślu Wielkim, ul. Piłsudskiego 4, 39-310 Radomyśl Wielki do 28 października 2020 r. do godz. 12.00 (decyduje data złożenia oferty w siedzibie Parafii). Otwarcie ofert odbędzie się 28 października 2020 r. o godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego. Oferty zawierające wszystkie wymagane niniejszym zapytaniem dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie/opakowaniu. Na kopercie należy podać nazwę i adres
Wykonawcy oraz dopisać: „OFERTA - TURYSTYCZNO-REKREACYJNE
ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW ZIELONYCH WRAZ Z BUDOWĄ „GÓRY
TABOR” W RADOMYŚLU WIELKIM” - NIE OTWIERAĆ PRZED 28 PAŹDZIERNIKA
2020 GODZ. 12:15. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Sposób oceny i dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty:
Cena brutto /C/ - waga 100% (max. 100 pkt) punkty za kryterium Cena brutto zostaną obliczone wg następującego wzoru: cena brutto oferty najtańszej spośród wszystkich ofert nieodrzuconych
C =...............................................x 100 = liczba punktów cena brutto wskazana w ofercie badanej
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6. Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy: - jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub - została złożona przez podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo z beneficjentem lub osobami, o których mowa w art. 43a ust. 4 ustawy, lub
- została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.
7. Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania w sprawie wyboru
Wykonawcy danego zadania bez wyboru żadnej z ofert.
8. Okres związania ofertą: 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.
9. Dokumenty i oświadczenia, które oferent winien załączyć do składanej oferty:
- Formularz ofertowy będący załącznikiem nr 1 do zaproszenia do zapytania ofertowego.
- Kosztorys ofertowy robót budowlanych i elektrycznych, będące załącznikami nr 2 i 3 do zaproszenia do zapytania ofertowego.
10. Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy:
Projekt umowy, będący załącznikiem nr 4 do zaproszenia do zapytania ofertowego.
11. Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami: ks. Jerzy Bulsa tel. 601 885 660,
e-mail: jbulsa@o2.pl

Załączniki:

  1. Formularz ofertowy
  2. Kosztorys ofertowy robót budowalnych
  3. Kosztorys ofertowy robót elektrycznych
  4. Projekt umowy
  5. Dokumentacja projektowa
  6. Obowiązek informacyjny RODO

Autor: jbulsa |  Data wytworzenia informacji: 13.10.2020

Film: Parafia z lotu ptaka

Spacer wirtualny 360°

Transmisja video AZTV:

Galerie zdjęć

©2016 Parafia pw. Przemienienia Pańskiego w Radomyślu Wielkim

39-310 Radomyśl Wielki, ul. J. Piłsudskiego 4

Numer konta bankowego: BS w Radomyślu Wielkim,

nr: 66 9479 0009 2001 0002 6563 0001