Umowa

20.06.2023Załącznik nr 5

UMOWA nr 1/2023

zawarta w dniu …………………………………….. 2023 roku w Radomyślu Wielkim pomiędzy Parafią Rzymsko-Katolicką pw. Przemienienia Pańskiego z siedzibą w Radomyślu Wielkim, ul. Piłsudskiego 4, 39-310 Radomyśl Wielki, NIP 8721456059, reprezentowaną przez:

Proboszcz Parafii – Ks. Rafał Ciecieręga   

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, a  : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

reprezentowanym przez

…………………………………………………………………………………………………..

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.

Prace będące przedmiotem zamówienia są współfinansowane ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego przeznaczonych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego.

§ 1

 1. Nazwa przedmiotu zamówienia:

Na podstawie przeprowadzonego zapytania ofertowego Zamawiający powierza, a  Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pn. „Prace konserwatorskie przy Ołtarzu Głównym
z kościoła pw. Przemienienia Pańskiego w Radomyślu Wielkim”.

 1. Zakres czynności Wykonawcy związany z realizacją umowy:
 • ołtarz główny wraz z czterema symetrycznie ustawionymi kolumnami i figurami przedstawiającymi wizerunki dwóch apostołów: św. Piotra z kluczami oraz św. Pawła z Biblią i kijem pasterskim oraz dwóch biskupów: św. Stanisława
  z pastorałem i św. Wojciecha z krzyżem oraz figury czterech grających aniołów.
 • konserwacja techniczna i estetyczna obejmuje:

-  Demontaż obiektu, wraz z zabezpieczeniem i transportem,

-  Kolumny,

- Figury,

- Płaskorzeźbę,

- Strukturę architektoniczną ołtarza ( dot. 40 m² powierzchni – usunięcie wtórnych nawarstwień)

 • wykonanie konserwatorskiej dokumentacji powykonawczej oraz fotograficznej dokumentacji porównawczej, w tym na nośniku elektronicznym ( w formie papierowej i płyta CD) i przekaże ją Zamawiającemu w terminie 1 tygodnia od zakończenia prac konserwatorskich, tj. sporządzenie protokołu odbioru prac
  z udziałem służb konserwatorskich oraz wykonanie fotografii zabytku po wykonaniu prac przedstawiających plan ogólny i zbliżenia wyremontowanych elementów zabytku.

§ 2

 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy do 15 grudnia  2023 r.

                                                             § 3

 1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość terminowość wykonanych prac.
 2. Wykonawca oświadcza , że prace objęte przedmiotem umowy wykonane zostaną siłami własnymi i nie będzie ich powierzał podwykonawcom lub w przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć częściowo zakres prac podwykonawcom jest on odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje przedmiot umowy, jak za działanie własne.
 3. Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność za wadliwe wykonanie przedmiotu umowy. Odpowiedzialność Wykonawcy z tego tytułu rozciąga się na okres 36 miesięcy od daty odbioru przedmiotu umowy.
 4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy użyciu własnych materiałów.

                                                              § 4

 1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:

a) kwota netto:   ……………… zł

b) podatek VAT (…… ):  ……………… zł

c) kwota brutto:  ……………… zł

(słownie:……………………………………………………………………… PLN).

 1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określone w ust. 1, jako wynagrodzenie ryczałtowe nie ulegnie zmianie w czasie trwania niniejszej umowy. Cena ofertowa brutto będzie niezmienna przez cały czas realizacji zamówienia
  i Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztu prac.

§ 5

 1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie dokonywane na podstawie faktur VAT częściowych i faktury VAT końcowej.
 2. W celu dokonania rozliczenia częściowego wykonawca informuje zamawiającego o wykonaniu prac podlegających odbiorowi częściowemu oraz przedstawia zamawiającemu zestawienie wykonanych prac wraz z rozliczeniem ich wartości.
 3. Zamawiający sprawdza zestawienie wartości wykonanych prac i rozliczenie ich wartości, dokonuje ewentualnych korekt przedłożonych zestawień oraz potwierdza kwoty należne do zapłaty wykonawcy.
 4. Po zatwierdzeniu przez zamawiającego zakresu i wartości wykonanych robót w sposób określony w punkcie 2 , wykonawca wystawia fakturę VAT częściową za wykonanie ww. prac.
 5. Po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy wykonawca zgłasza zamawiającemu do odbioru przedmiot zamówienia oraz przedstawia zamawiającemu zestawienie wartości wykonanych prac i rozliczenie ich wartości.
 6. Zamawiający sprawdza zestawienie wartości wykonanych prac i rozliczenie ich wartości, dokonuje ewentualnych korekt przedłożonych zestawień oraz potwierdza kwoty należne do zapłaty wykonawcy.
 7. Po zatwierdzeniu przez zamawiającego zakresu i wartości wykonanych robót w sposób określony w punkcie 5., wykonawca wystawia fakturę VAT końcową za wykonanie przedmiotu umowy. Faktura wystawiana jest na kwotę ustaloną w ww. rozliczeniu, pomniejszoną o kwoty poprzednio zafakturowane na podstawie faktur częściowych.
 8. Rozliczenie końcowe prac konserwatorskich nastąpi fakturą końcową po zakończeniu i odebraniu przedmiotu zamówienia na podstawie końcowego protokołu odbioru, przy czym wysokość wynagrodzenia nie może przekroczyć wartości ryczałtu określonego w § 4. ust.1.c Umowy.
 9. Faktury VAT należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, ul. Piłsudskiego 4, 39-310 Radomyśl Wielki.
 10. Należność wynikająca z faktury będzie płatna przelewem na konto Wykonawcy w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
 11. Za datę dokonania płatności uważa się datę przekazania polecenia przelewu.

§ 6

 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji, począwszy od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy i przekazania go Zamawiającemu.
 2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za:

1) wady wykonanych prac zmniejszające wartość techniczną lub estetyczną przedmiotu umowy,

2) wady stwierdzone w toku czynności odbioru pogwarancyjnego i ujawnionych w okresie gwarancyjny

 1. Jeżeli w okresie gwarancji zostaną stwierdzone wady w przedmiocie umowy – Wykonawca zobowiązany jest wadę usunąć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, najpóźniej do 30 dni od daty pisemnego zawiadomienia go przez Zamawiającego.
 2. Jeżeli wada nie zostanie usunięta w terminie określonym w ust. 3 Zamawiający zleci wykonanie naprawy osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 7

 1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy na zasadzie kar umownych , płatnych z tytułów i w następującej wysokości :
 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia,

2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną :

a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu objętego umową w wysokości 0,5% wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia,

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,5% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki.

§ 8

 1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności
 2. Spory powstałe w związku z realizacją umowy strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie w drodze wzajemnych negocjacji, a w przypadku ich niepowodzenia przed sądem powszechnym właściwym miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
 3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.

§ 9

 1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron.

                Zamawiający:                                                          Wykonawca:           

 

 

 

Autor: parafia | 

Film: Parafia z lotu ptaka

Spacer wirtualny 360°

Transmisja video AZTV:

Galerie zdjęć

©2016 Parafia pw. Przemienienia Pańskiego w Radomyślu Wielkim

39-310 Radomyśl Wielki, ul. J. Piłsudskiego 4

Numer konta bankowego: BS w Radomyślu Wielkim,

nr: 66 9479 0009 2001 0002 6563 0001