Zapytanie ofertowe

20.06.2023Parafia Rzymskokatolicka

pw. Przemienienia Pańskiego w Radomyślu Wielkim

ul. Piłsudskiego 4

39-310 Radomyśl Wielki

Radomyśl Wielki,19.06.2023 r.

 

ZAPROSZENIE

DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

            Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na wykonanie zadania pn.: „Prace konserwatorskie przy Ołtarzu Głównym z kościoła pw. Przemienienia Pańskiego w Radomyślu Wielkim”.

 1. Zamawiający

Parafia Rzymskokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego

Piłsudskiego 4, 39-310 Radomyśl Wielki

NIP:872-14-56-059

tel.:14 666-72-15

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest renowacja ołtarza głównego w kościele parafialnym pw. Przemienienia Pańskiego w Radomyślu Wielkim w powiecie mieleckim. Renowacji podlegać będzie:

- ołtarz główny wraz z czterema symetrycznie ustawionymi kolumnami i figurami przedstawiającymi wizerunki dwóch apostołów: św. Piotra z kluczami oraz św. Pawła z Biblią i kijem pasterskim oraz dwóch biskupów: św. Stanisława z pastorałem i św. Wojciecha z krzyżem oraz figury czterech grających aniołów.

Przedmiotowy budynek pełni funkcję użyteczności publicznej, jest miejscem kultu religijnego.

Adres obiektu:

Parafia pw. Przemienienia Pańskiego w Radomyślu Wielkim

ul. Piłsudskiego 4

39-310 Radomyśl Wielki

Zgodnie z programem prac konserwatorskich przy ołtarzu głównym z kościoła pw. Przemienienia Pańskiego w Radomyślu Wielkim, konserwacja techniczna i estetyczna obejmuje:

-  Demontaż obiektu, wraz z zabezpieczeniem i transportem,

-  Kolumny,

- Figury,

- Płaskorzeźbę,

- Strukturę architektoniczną ołtarza.

Szczegółowe informacje zawarte są w Załączniku nr 3. Kosztorys prac konserwatorskich.

 1. Termin wykonania zamówienia

Wybór oferenta zaplanowany jest na 30.06.2023 r.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15.12.2023 r.

 1. Opis sposobu przygotowania oferty

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego Zapytania ofertowego (Załącznik nr 1).

Oferta powinna:

- być zgodna z treścią Zapytania ofertowego,

- być sporządzona w sposób czytelny,

- wszelkie zmiany naniesione przez Oferenta w treści oferty po jej sporządzeniu muszą być parafowane przez Oferenta,

- być opatrzone pieczątką firmową,

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę Oferenta, numer telefonu, numer NIP,

- być podpisana czytelnie przez osobę pełnomocną ze strony Oferenta,

- zawierać wszystkie wymagane niniejszą specyfikacja oświadczenia.

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty jakie oferent winien załączyć do oferty na potwierdzenie tych warunków
  1. Oferta musi być przygotowana na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego Zapytania ofertowego (Załącznik nr 1)
  2. Prace renowacyjne objęte przedmiotem zamówienia muszą być przeprowadzone zgodnie ze sztuką konserwatorską przez osoby posiadające stosowne uprawnienia do prowadzenia prac przy obiektach zabytkowych tzn. posiadają wymagane uprawnienia lub wykształcenie konieczne do realizacji zadania (ukończone studia wyższe w specjalności konserwacji i restauracji dzieł sztuki lub konserwacji zabytków) .
  3. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą posiadać odpowiednie doświadczenie, co pozwoli na potwierdzenie zdolności technicznej do wykonania przedmiotu zamówienia. Oferent winien wskazać posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie realizacji co najmniej 3 usług polegających na renowacji zabytkowych ołtarzy o wartości powyżej 100 tys. zł brutto, w okresie 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i odbiorców.
  4. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy, w przypadku przedsiębiorcy, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze (lub np. w ewidencji działalności gospodarczej). Do oferty należy dołączyć dokument lub pełnomocnictwo, z których wynika uprawnienie osoby (osób) do składania oświadczeń woli i reprezentowania Wykonawcy, jeżeli prawo to nie wynika z rejestru.
  5. Zamawiający wymaga od Oferenta przedstawienia następujących dokumentów:
 • Formularz ofertowy – stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania,
 • Oświadczenie Oferenta dotyczące jego doświadczenia – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania,
 •  kserokopię ważnych uprawnień lub potwierdzenie wykształcenia,
 • kosztorys prac konserwatorskich stanowiący załącznik nr3 do zapytania ofertowego,
 • Kopia pełnomocnictwa dla osoby/osób podpisujących ofertę do zaciągania zobowiązań w imieniu Oferenta składającego ofertę (jeżeli umocowanie nie wynika z dokumentów rejestrowych).
  1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Naruszenie tej zasady skutkuje odrzuceniem oferty.
  2. Jeden oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Naruszenie tej zasady skutkuje odrzuceniem każdej z ofert złożonych przez tego samego Oferenta.
  3. Złożona oferta powinna
 • Zostać opieczętowana i podpisana przez osobę uprawnioną do sporządzenia oferty,
 • Zostać przygotowana w sposób czytelny, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia,
 • Zostać opatrzona datą sporządzenia oferty,
 • Zawierać dane oferenta takie jak: nazwa oferenta, adres, numer telefonu, NIP
  1. Rozpatrywane będą tylko te oferty, które wpłynęły w wyznaczonym terminie

Ocena spełnienia wymaganych warunków zostanie dokonana przez Zamawiającego w oparciu o informację zawarte w oświadczeniu i dokumentach dołączonych do Zapytania ofertowego, z których musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnia warunki, a w przypadku niespełnienia choćby jednego z nich, Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Wykonawca może zostać wezwany do uzupełnienia oferty.

 1. Miejsce składania ofert

Termin składania ofert do dnia : 26.06.2023r.

Za datę wpływu uznaje się datę wpływu oferty do Zamawiającego.

Oferta powinna być sporządzona na wymaganym formularzu wraz z niezbędnymi załącznikami wskazanymi w Zapytaniu ofertowym. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera, osobiście na adres:

Parafia Rzymskokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego

ul. Piłsudskiego 4

39-310 Radomyśl Wielki

lub w wersji elektronicznej na adres:  rciecierega@wp.pl

Oferty nadsyłane drogą pocztową lub składane osobiście powinny być dostarczone w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Prace konserwatorskie przy Ołtarzu Głównym
z kościoła pw. Przemienienia Pańskiego w Radomyślu Wielkim”.

 1. Opis kryteriów
  1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:

Cena brutto /C/ - waga 100% (max. 100 pkt)

punkty za kryterium Cena brutto zostaną obliczone wg następującego wzoru: cena brutto oferty najtańszej spośród wszystkich ofert nieodrzuconych

C =...............................................x 100 = liczba punktów

cena brutto wskazana w ofercie badanej

 1. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę tego Wykonawcy, który nie podlega wykluczeniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu i przyznana została mu najkorzystniejsza punktacja obliczona wg. obowiązujących kryteriów.
 2. Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania w sprawie wyboru Wykonawcy danego zadania bez wyboru żadnej z ofert.
 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.
 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego zapytania ofertowego w trakcie postępowania.
 5. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni liczonych od ostatniego dnia terminu składania ofert.

 1. Warunki zmiany umowy
  1. Udzielenie zamówienia wymaga podpisania umowy pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą,
  2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy, w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy. Zmiana jest możliwa w zakresie w jakim jest niezbędna do zrealizowania zamówień zgodnie z obowiązującym prawem,
  3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w drodze aneksu, w stosunku do treści oferty w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń w momencie dokonywania wyboru oferty, a w szczególności zdarzeń losowych.
 2. Prawo do unieważnienia postępowania

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny w trakcie jego trwania w przypadku zaistnienia niemożliwej wcześniej do przewidzenia okoliczności prawnej, ekonomicznej, technicznej lub wystąpienia siły wyższej.

 1. Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udziela ks. Rafał Ciecieręga pod numerem telefonu 691-531-644 oraz adresem email: rciecierega@wp.pl

 1. Załączniki

Załącznik 1. Formularz ofertowy

Załącznik 2.Doświadczenie oferenta

Załącznik 3. Kosztorys prac konserwatorskich.  

Załącznik 4. Klauzula RODO

Załącznik 5. Umowa

                                                                                    ……………………………………

                                                                                                        podpis

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: parafia | 

Film: Parafia z lotu ptaka

Spacer wirtualny 360°

Transmisja video AZTV:

Galerie zdjęć

©2016 Parafia pw. Przemienienia Pańskiego w Radomyślu Wielkim

39-310 Radomyśl Wielki, ul. J. Piłsudskiego 4

Numer konta bankowego: BS w Radomyślu Wielkim,

nr: 66 9479 0009 2001 0002 6563 0001